VISION 21: Volunteerism and Social Services in the 21st century


wizytówka V21  wizytówka Socrates/Grundtvig


Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu SOCRATES. Treść samego projektu lub materiałów nie odzwierciadlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Streszczenie

Celem niniejszego, 2-letniego projektu jest umożliwienie międzynarodowej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy służb społecznych i organizacji wolontariackich.
Wykorzystanie wolontariatu w pracy socjalnej może wydatnie zwiększyć zdolność służb społecznych do niesienia pomocy grupom społecznie upośledzonym (ludziom biednym, starszym, niepełnosprawnym, mniejszościom etnicznym itd). To zaś powinno zaowocować poprawą jakości życia oraz stopnia inkluzji warstw marginalizowanych, a w efekcie - pogłębieniem spójności społecznej.
Skład partnerów projektu stwarza możliwość skonfrontowania doświadczeń państw stosujących różne modele polityki społecznej (śródziemnomorski, północnoeuropejski, postkomunistyczny).
Pierwszym etapem będą spotkania na poziomie krajowym poświęcone wymianie lokalnych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania wolontariatu w pracy socjalnej. Następnie, podczas roboczego spotkania w Warszawie, krajowe zespoły koncepcyjne opracują dokładny program seminarium. Wreszcie, główny punkt programu pierwszego roku projektu międzynarodowe seminarium poświęcone prezentacji polskich dobrych praktyk.
W drugim roku trwania projektu odbędą się podobne spotkania przybliżające dorobek pozostałych krajów.Wreszcie, bazując na rezultatach seminariów, partnerzy opracują nowy podręcznik dla pracowników socjalnych odpowiedzialnych za wspołpracę z wolontariatem. Obok kompilacji przykładów dobrych praktyk, zawierać on będzie również zbiór ogólnych zasad skutecznego angażowania wolontariatu w zadania pracy socjalnej.
Kolejnym wymiernym efektem projektu będzie stworzenie międzynarodowego portalu dla pracowników socjalnych i działaczy wolontariackich, służącego bieżącej wymianie pomysłów, wiedzy i doświadczeń ze współpracy obydwu sektorów.Tematy projektu

Współdziałanie służb społecznych i organizacji wolontariackich; wzmacnianie zdolności placówek opieki społecznej do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla grup społecznie upośledzonych; stymulowanie procesu inkluzji oraz poprawy jakości życia tych grup w celu umocnienia spójności społecznej.Założenia i cele

Założenia:

 

1. Utrzymujące się spowolnienie światowej gospodarki stawia europejskie rządy pod presją redukcji wydatków na politykę społeczną, mimo, że liczba jej adresatów zwiększyła się w wyniku wzrostu bezrobocia i ubóstwa. W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabiera zdolność pracowników socjalnych do wykorzystania alternatywnych źródeł wzmocnienia kadrowego, w szczególności wolontariatu.

 

2. Wykorzystanie wolontariatu w pracy socjalnej może wydatnie zwiększyć zdolność służb społecznych do niesienia pomocy grupom społecznie upośledzonym (np. osoby biedne, starsze, niepełnosprawni, mniejszości etniczne).


Cele:

 

1. Wymiana europejskich doświadczeń w zakresie współpracy służb społecznych i organizacji wolontariackich.

 

2. Porównanie praktyki wykorzystania wolontariatu w pracy socjalnej w państwach reprezentujących odmienne modele polityki społecznej (północnoeuropejski, śródziemnomorski, postkomunistyczny).

 

3. Opracowanie nowego podręcznika dla pracowników socjalnych odpowiedzialnych za współpracę ze środowiskami wolontariackimi, bazującego na dorobku (przykładach dobrych praktyk) krajów uczestniczących w projekcie.

 

4. Stworzenie międzynarodowego portalu dla pracowników socjalnych i działaczy wolontariackich, służącego bieżącej wymianie pomysłów, wiedzy i doświadczeń dotyczących współpracy obydwu sektorów.Spodziewany wpływ projektu


Przewidywany wpływ projektu na:


 • bezpośrednio uczestniczących słuchaczy i pracowników:

   1.  możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z dorobkiem kolegów z innych krajów zaowocuje lepszym przygotowaniem pracowników socjalnych i środowisk wolontariackich do walki z wykluczeniem społecznym i innymi problemami dotykającymi klientów pomocy społecznej;

   2.  nowy podręcznik oraz portal internetowy powinny okazać się cennymi pomocami, jak również zapewnić trwałość efektów projektu. • organizacje partnerskie:

   1.  instytucje kształcące pracowników socjalnych uzyskają możliwość wzbogacenia programów nauczania o doświadczenia i przykłady dobrych praktyk z zagranicy. W efekcie, zwiększy się jakość kształcenia pracowników socjalnych, co wpłynie pozytywnie na prestiż i popularność tych instytucji;

   2.  organizacje wolontariackie będą miały okazję do zacieśnienia kontaktów z sektorem służb społecznych, co pozwoli wejść w nowe obszary aktywności, a tym samym poszerzyć zakres oferty dla wolontariuszy;

   3.  instytucje badawcze uzyskają bezpośredni wgląd w realia współdziałania służb społecznych i środowisk wolontariackich w różnych krajach, co może stać się cennym materiałem do studiów z zakresu polityki społecznej i badań nad wolontariatem.
 • Góra strony